Μη επιλέξιμοι ΚΑΔ

Μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1407/2013, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του οι ακόλουθοι παραγωγικοί τομείς:

 • Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων
 • Αλιεία
 • Υδατοκαλλιέργεια
 • Δραστηριότητες προετοιμασίας γεωργικών προϊόντων για την 1η πώληση

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος, εξαιρούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες, οι οποίες δεν αποτελούν δραστηριότητες επιχειρηματικού/ εμπορικού χαρακτήρα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3345 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας με θέμα «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη Δράση ‘Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων’», στο πλαίσιο του Προγράμματος στο πλαίσιο του Προγράμματος εξαιρούνται:

   • δραστηριότητες μη εμπορικού χαρακτήρα, όπως δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων, δραστηριότητες νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών

και επίσης δεν είναι επιλέξιμες

   • δραστηριότητες που συνδέονται με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01), και ειδικότερα:

 • i) δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης, εξαιρουμένων των έργων στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C58/01).

 • ii) δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής·

 • iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες βιολογικής επεξεργασίας·

 • Για τους αποτεφρωτήρες η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και σε υφιστάμενες μονάδες, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, στη δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας

 • Για τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι δράσεις στο πλαίσιο του εν λόγω αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στη μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων· για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας

 • iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον.

Οι ανωτέρω δραστηριότητες, οι οποίες καθίστανται ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, αναλύονται με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ως ακολούθως (Επισήμανση: στους μη επιλέξιμους ΚΑΔ του Προγράμματος εντάσσονται και όλες οι υποδιαιρέσεις των ΚΑΔ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί):

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΤΑΞΕΙΣ

NACE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CPA

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CPA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

01

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

02

Δασοκομία και υλοτομία

03

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

05

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

06

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

8.92

Εξόρυξη τύρφης

09.1

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.90.11

Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα

10.2

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.41.12

Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20.13.1

Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου· εξαντλημένου ουράνιου και θόριου· άλλων ραδιενεργών στοιχείων

20.14

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.16

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

22.2

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

24.20.11

Κατασκευή σωλήνων των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα

24.20.12

Κατασκευή επενδύσεων και σωληνώσεων φρεάτων και διατρητικών στελεχών αγωγών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα

24.20.21

Κατασκευή σωλήνων κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΤΑΞΕΙΣ

NACE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CPA

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CPA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

24.20.22

Κατασκευή επενδύσεων και σωληνώσεων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.31

Κατασκευή σωλήνων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα

24.20.32

Κατασκευή επενδύσεων και σωληνώσεων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα

37

Επεξεργασία λυμάτων

38.21

Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.22

Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων

46.11.11.07

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων και γόνου

46.12.11

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

46.17.11.27

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων, μη ζώντων

46.21.19.11

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

46.38.1

Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

46.76.19.14

Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

46.76.19.15

Χονδρικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων

46.76.19.30

Χονδρικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.3

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77.82.08

Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων

47.77.82.13

Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων

47.78.86.18

Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών

47.91.15

Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΤΑΞΕΙΣ

NACE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CPA

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

CPA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

47.91.8

Λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα και άλλων νέων εμπορευμάτων π.δ.κ.α., με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

47.99.15

Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

47.99.8

Άλλο λιανικό εμπόριο καυσίμων για οχήματα και άλλων νέων εμπορευμάτων π.δ.κ.α. εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

84

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

94

Δραστηριότητες οργανώσεων

97

Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

98

Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση

99

Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

00

Έλλειψη δραστηριότητας

Similar Posts