ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ με 90% Επιδότηση

  Η εταιρεία μας ΕΝ-ΤΑΞΙΣ Ι.Κ.Ε.  συμμετέχει  ως Εγκεκριμένος Προμηθευτής στο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» που αποτελεί μέρος της Δράσης 16706 «Ψηφιακών Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε 100.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν με κουπόνια (vouchers) αξίας από 1.000 € έως και 20.000 €, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων τους το έτος 2021, για αγορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, προκειμένου να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία. 

Σκοπός και αντικείμενο του προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,

 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),

 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,

 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

 • μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ’ ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια (με οποιαδήποτε εταιρική μορφή), με ελληνικό ΑΦΜ.

 2. Λειτουργούν νόμιμα (διαθέτουν την σχετική άδεια)

 3. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

 4. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

 5. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (KAΔ) -λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης (πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τους ΜΗ Επιλέξιμους ΚΑΔ).

 6. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ.

 7. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

 8. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

 9. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

 10. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

 11. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2, παρ. 2 του Κανονισμού 1407/2013, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. Σε περίπτωση επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα, ο δικαιούχος υποχρεούται σε διαχωρισμό των δραστηριοτήτων και διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Ύψος επένδυσης και ένταση ενίσχυσης ανά κατηγορία επιχείρησης (βάσει του αρισθμού των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασίατο έτος 2021)  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων (βάσει του αριθμού των εργαζομένων το έτος 2021):

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1:

 • Εταιρίες από 0,01 έως 5 ΕΜΕ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 1.000€- Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 900 € – Ένταση ενίσχυσης: 90%.

 • Εταιρίες από 5 έως 10 ΕΜΕ– Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 2.000€- Μέγιστο ποσό ενίσχυσης:1800 € – Ένταση ενίσχυσης:90%

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:

 • Εταιρίες από 10 έως 18 ΕΜΕ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 4.000€- Μέγιστο ποσό ενίσχυσης:3.600 € – Ένταση ενίσχυσης: 90%

 • Εταιρίες από 18 έως 25 ΕΜΕ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 6.000€- Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 5.400 € – Ένταση ενίσχυσης: 90%

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3:

 • Εταιρίες από 25 έως 32 ΕΜΕ€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 10.000€- Μέγιστο ποσό ενίσχυσης: 9.000 €- Ένταση ενίσχυσης: 90%

 • Εταιρίες από 32 έως 40 ΕΜΕ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 12.000€- Μέγιστο ποσό ενίσχυσης:10.800 €- Ένταση ενίσχυσης: 90%

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4:

 • Εταιρίες από 40 έως 50 ΕΜΕ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 15.000€- Μέγιστο ποσό ενίσχυσης:13.500 €- Ένταση ενίσχυσης: 90%

 • Εταιρίες από 50 έως 250 ΕΜΕ€ – Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη: 20.000€- Μέγιστο ποσό ενίσχυσης:18.000 €- Ένταση ενίσχυσης: 90%

Χρονοδιάγραμμα προγράμματος

Υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης: από 22/06/2022 έως 14/09/2022

– Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας 1 έως 30/11/2022 και για τους δικαιούχους των κατηγοριών 2,3, 4 έως 31/03/2023.

– Ολοκλήρωση πάσης φύσεως πληρωμών & ολοκλήρωση προγράμματος για τους δικαιούχους της κατηγορίας 1 έως 31/01/2023 και για τους δικαιούχους των κατηγοριών 2,3, 4 έως 31/05/2023 .

Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες 

Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Στο πρόγραμμα “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ” οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε μία σειρά από διαφορετικές λύσεις (προϊόντα/υπηρεσίες). Αναλυτικά οι κατηγορίες , όπως αναφέρονται στην ενότητα 5.2 της σχετικής Πρόσκλησης, είναι οι εξής:

Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων:

 • Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.

 • Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service).

 • Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related).

 • Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment).

 • Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking, Invoicing).

 • Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service).

 • Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID).

 • Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools).

 • Industrial data platform templates and software.

 • Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms.   

Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία:

 • Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).

 • Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.

 • Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.

 • Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX.

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου:

 • Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας- eshop).

 • Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty.

 • Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.).

 • Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

 • Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.).

Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη:

 • Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention.

 • Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service.

 • Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management.

 • Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions.

 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions.

 • Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές.

Επισήμανση: Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών),

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών :

 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντος ≤ 30% επί της συνολικής επιδότησης.
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 10% επί της συνολικής επιδότησης.

 • Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού) ≤ 10% επί της συνολικής επιδότησης.

  Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση για το σύνολο των συμπληρωματικών υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβεί το 30% της συνολικής επιδότησης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας ENTAΞΙΣ Ι.Κ.Ε. έχοντας διεκπεραιώσει πολλές δράσεις που αφορούν το ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, έχει ήδη εγκριθεί ως Προμηθευτής για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και παρέχει εγκεκριμένα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις προκειμένου για την ψηφιακή αναβάθμισή τους αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες του προγράμματος. Συγκεκριμένα η εταιρεία μας αναλαμβάνει για τις επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα τα εξής :

 • Να παράσχει ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικές υπηρεσίες  μέσω των εξειδικευμένων στελεχών της , για την επιλογή των βέλτιστων ψηφιακών λύσεων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

 • Να υποβάλει ΔΩΡΕΑΝ τις Αιτήσεις χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και να αγοράσουν τα ψηφιακά προϊόντα από την εταιρεία μας.

 

Προσφορά 10% δωροεπιταγή για μελλοντικές ψηφιακές αγορές!

Θέλοντας να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, εάν επιλέξετε μια από τις προτεινόμενες λύσεις μας για το πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, λαμβάνετε δωροεπιταγή ίση με το 10% της αξίας της επένδυσής σας για μελλοντικές ψηφιακές αγορές από την εταιρεία μας .
Για περισσότερες πληροφορίες : Πύργος Ηλείας, Μανωλοπούλου 74 , Τ.Κ. 27131, Τηλ. 2621300368,
E -mail : sales.entaxisnet@gmail.com

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ

Εάν ενδιαφέρεστε για να επιδοτηθείτε μέσω του προγράμματος, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί  και κάποιο εξειδικευμένο στέλεχος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας!

Συμπληρώστε την φόρμα 
 

Δείτε την Πρόσκληση του Προγράμματος ΕΔΩ

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη Δράση του ΤΑΑ – 16706 με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Έχει ενταχθεί στο ΕΣΑΑ με την αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 14113/03-02-2022 απόφαση ένταξης του έργου (ΑΔΑ: Ψ4ΧΛΗ-ΝΣ3), με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» και κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5161102.